Saltvern fellesskap er en forsterket avdeling som en del av Saltvern skole.

Tilbudet er et helhetlig tilpasset opplærings- og SFO-tilbud til elever med store og sammensatte hjelpebehov på 1.-10.trinn.

Alle elevene har tilhørighet i sin klasse. Den enkelte elevs klassedeltakelse vurderes fortløpende ut fra elevens forutsetninger og behov. Alt etter funksjonsnivå tilrettelegges undervisningen og opplæringen på den arenaen eleven har best utbytte.

Overordnet målsetning for alle elevene, er at de skal ha et godt og trygt skolemiljø hvor de har tilhørighet og er inkludert, både i klassen sin og ved avdelingen. Alle elevene ved avdelingen har IOP i alle fag, denne med utgangspunkt i sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket.

Elever som får plass ved Saltvern fellesskap, har dette tilbudet ut 10. trinn.

Søk om plass på Saltvern felleskap her

Søknadsfrist er 1.nov