Mai 2022 flyttet Rehabiliteringsavdelingen fra Gamle Riksvei til Vebjørn Tandbergsvei 18 (Sølvsuper helse- og velferdssenter). Avdelingen er lokalisert i 2. etasje.

Rehabiliteringsavdelingen har 12 rom.

Kompetanse

Ved Rehabiliteringsavdelingen er det ansatt sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logoped, lege og kjøkkenassistent.

Ansatte ved Rehabiliteringsavdelingen arbeider sammen i tverrfaglige team med brukerne for å bedre brukernes mestrings- og funksjonsevne fysisk, psykisk og sosialt, slik at den enkelte kan ta mest mulig ansvar for egen helse og hverdag og få bo lengst mulig hjemme.

Tilbud

Tilbudet kan rettes til personer som har hatt gradvis fall i funksjonsnivå, eller der det har oppstått akutt sykdom med brått fall i funksjonsnivå, for eksempel ved hjerneslag o.l.

Personene kan bo hjemme eller ha vært innlagt i sykehus og ha behov for videre rehabilitering.