Fagutvalgene blir tildelt myndighet av bystyret gjennom delegeringsreglementet. I saker som gjelder deres tilhørende fagområder, gir de bystyret forslag til beslutning og svarer på høringer på kommunens vegne. 


PLAN- OG MILJØUTVALGET

Behandler og innstiller til bystyret i saker som gjelder deres fagområder:

 • klima og miljø
 • arealbruk- og reguleringsplaner
 • prinsippavklaringer i planarbeid
 • samferdsel
 • planlegging og gjennomføring av teknisk infrastruktur
 • vann og avløp
 • grunn- og eiendomsutvikling
 • smart samfunnsutvikling og digital infrastruktur
 • park, friluftsliv, leke- og uteområder
 • medvirkning og innbyggerdialog
 • lokalsamfunn og lokaldemokrati, herunder kommunedelsutvalgene
 • kommuneplaner og temaplaner innenfor deres fagområde plan og miljø

Medlemmer og kontaktinformasjon finner du her.


VELFERDSUTVALGET 

Behandler og innstiller til bystyret i saker som gjelder deres fagområder:

 • undervisning, pedagogisk-psykologisk tjeneste, skolefritidsordning og barnehage
 • barnevern, helse, rus og psykiatri
 • hjemmetjenester, institusjoner og miljøtjeneste
 • sosial og boligsosiale tiltak
 • bosetting av flyktninger
 • idrett, kultur, kulturskole og bibliotek
 • folkehelse 
 • frivillighet
 • mangfold og integrering
 • kommune- og temaplaner innen utvalgets fagområde velferd

Medlemmer og kontaktinformasjon finner du her.