Oppstart av planarbeidet ble varslet i september 2017 og det har siden den gang vært utarbeidet mulighetsstudier, diverse utredninger og analyser, samt plandokumenter. Det er forventet at områdeplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i løpet av vinteren.

Etter vedtak av Handlingsplan for parker og byrom den 11.06.2020, hvor Breivika med Pelle Molins plass er pekt på som en av de parkene som trenger oppgradering, ser kommunen behov for å ta med hele dette arealet inn i områdeplanen.

Planområdet utvides for å få med hele Breivika og se parkområdet med Pelle Molins plass og bystranden, Breivikholmen og sjøarealene i sammenheng. Hensikten er å sikre arealet som friområde og park og sikre tilgjengelighet for allmenheten. Det legges ikke opp til ny bebyggelse innenfor det utvidede området. Eksisterende regulering vil erstattes som del av utvidelsen.

Dokumenter tilknyttet saken er tilgjengelig i menyen til høyre. Mer informasjon om planarbeidet er tilgjengelig her.

Innspill merkes med saksnummer 2017/4829 og sendes til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no innen 24.10.2020.

Spørsmål rettes Bodø kommune ved Mats Marthinussen – mats.marthinussen@bodo.kommune.no