I juli 2018 ble det iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 gjort kjent at Mørkved Handelseiendom AS hadde igangsatt arbeid med detaljregulering for Mørkved handelsområde i Bodø kommune. Varslet ble kunngjort av Sweco Norge AS. 

Det ble da orientert om at hovedformålet med planarbeidet var å tilrettelegge for nærings- og forretningsformål i form av varehandel, både plasskrevende varer og opp til 2000 m2 med detaljhandel.

Formålet med reguleringen er fortsatt den samme, men det varsles nå et behov for å utvide planområdet og da i hovedsak mot nord i forhold til regulering av nødvendig infrastruktur. Det er videre utført mindre justeringer/tilpasninger mot eiendomsgrenser og gjeldende reguleringsplaner rundt det meste av planområdet. Endelig planavgrensning vil tilpasses geometrien til prosjektert infrastruktur og situasjon for handelsområdet. Kartutsnittet nedenfor viser gammel (grønn stiplet linje, cirka 75 daa) og ny planavgrensning (blå stiplet linje, cirka 111 daa). Norconsult AS har nå overtatt reguleringsarbeidet etter Sweco Norge AS og nødvendig justering av planområdet varsles med dette.

Bodø kommune har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. Plan- og bygningslovens § 4.2. 

Merknader/innspill til endret varsel kan sendes skriftlig til Norconsult AS, Pb. 234, 8003 Bodø, e-post: goran.antonsen@norconsult.com innen tidsfristens utløp den 10. januar 2020.