Bodø kommune varsler om utvidet planområde for detaljregulering for Dronningens gate, Bodø sentrum. Planutvidelsen omfatter deler av Parkveien og rundkjøringen ved Snippen, og gjelder selve gategrunnen. Utvidelsen vises i blå strek på kartet.

Årsaken til planutvidelsen er behov for regulering av infrastruktur som er nødvendig for å kunne gjennomføre tiltakene i Dronningens gate. For å sikre en trafikksikker adkomst for alle trafikanter fra Snippen til Dronningens gate, vil det være behov for endringer i deler av Parkveien og endringer ved overgangen fra Snippen og til Dronningens gate. Utvidelsen omfatter bl.a. statlig areal, og skjer i samråd med Statens vegvesen som har ansvar for deler av arealet ved rundkjøringen.

Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata. Det ble varslet oppstart om planarbeid den 11.09.2019.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Dronningens gate er utpekt som sykkelrute til viktige målpunkter i sentrum i Kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025. Viktige målsettinger i kommunedelplanen er at flere skal ta i bruk sykkel som transportmiddel; det skal være trygt og oppleves trygt å sykle i Bodø, og det skal være god fremkommelighet for syklister hele året. Det er startet opp et prosjekt som skal utvikle gode løsninger som ivaretar målsettingen i sykkelplanen samtidig som Dronningens gate ivaretas som boliggate, kollektivgate og sentrumsgate med handel og service.

Innspill til varsel om planutvidelse sendes til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no. Merk brev med arkivsaksnummer 2019/4147.

Frist for innspill er 8. august 2020.