Iht. plan- og bygningslovens §§12-8 og 17-4 har det vært varslet om at GreenH AS (forslagsstiller) har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for etablering av et hydrogenanlegg på Langstranda med forhandling om utbyggingsavtale. Fristen for dette varslet var satt til 06.12.21.

Forslagsstiller og Bodø kommune vurderte og la til grunn for planoppstarten at tiltaket var konsekvensutredningspliktig. Dette med henvisning til at tiltaket ble vurdert å falle inn under vedlegg II pkt. 6a) og 6c), produksjon og lagring av kjemiske produkter som innebærer en planprosess uten krav til planprogram.

Statsforvalteren har i sitt innspill til den varslede planoppstarten gjort oppmerksom på en vurdering Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet nylig har gjort knyttet til konsekvensutredningsplikt for hydrogenanlegg. De har vurdert at hydrogenanlegg er å betrakte som anlegg for fremstilling av uorganiske basiskjemikalier og skal derav behandles som et vedlegg I, pkt. 6b) tiltak iht. forskrift om konsekvensutredning. Som følge av dette er det krav til planprogram som nå sendes på høring, jf. PBL §4-1 og forskrift om konsekvensutredning §13. Tiltaket er fortsatt det samme.

Som ved forrige vurdering, er en kommet frem til at følgende temaer må konsekvensutredes med tillegg av utredning knyttet til støy (gjennomgang av forskriftens § 21):

• Trafikk og trafikksikkerhet

• Risiko- og sårbarhetsanalyse

• Flom (stormflo, havnivåstigning og bølger) og egnethet til kai

• Støy

• Grunnforhold

Det varsles også med dette om utvidelse av planområdet slik det fremgår av Figur 1. Lilla område viser tidligere varslet planområde, og lyserøde områder viser utvidelsen. Utvidelsen medtar alle tilstøtende tomtearealer, dvs. i sørvest (Langstranda 1 og 3), mot nord (sjøareal) og mot nordøst (Nordland Betong). Utvidelsen utgjør cirka 42 daa og omfatter hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: gnr. 138 bnr. 2500, 2514, 4104 og 4543.

Frist for å komme med innspill til varsel om utvidelse av planområdet og forslag til planprogram settes til 15.2.22. Innspill kan sendes på e-post til goran.antonsen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø.