Politisk komité for plan og miljø har vedtatt planoppstart og høring av planprogram for områderegulering av Hernesmyra.

Hensikten med planarbeidet er å konkretisere utbyggingsrammer og strukturer innenfor dette delområdet som en del av første fase for byutviklingen på ny bydel Hernes. 

Etter vedtak om nedleggelse av Bodø hovedflystasjon og flytting av Bodø lufthavn er det utarbeidet en kommunedelplan (KDP) for Hernes (vedtatt 2022), som avklarer hvordan området skal utvikles i et 50-100 års perspektiv. Kommunedelplanen viser hvilke områder som er avsatt til fremtidig byutvikling, og hvilke som skal bli liggende uten større bygningstiltak. I tillegg definerer planen hovedstrukturene for mobilitet og blågrønne strukturer som skal etableres på Hernes. Med bakgrunn i planens lange utbyggingshorisont og arealstørrelse, har kommunedelplanen delt byutviklingsområdet inn i delområder som videre skal planlegges gjennom områdereguleringer etter en gitt utbyggingsrekkefølge.

Områderegulering av Hernesmyra (BA1 i KDP for Hernes) tar for seg første fase for byutviklingen, og skal konkretisere utbyggingsrammer og strukturer innenfor dette delområdet. I planprosessen avklares arealbruk, infrastruktur, grønnstruktur, ytterligere plankrav og utbyggingsrekkefølgen innenfor delområdet. Rammer for delområdets utnyttelse og byggehøyder skal også defineres.

Planprogrammet skal definere de overordnede rammebetingelsene for området, spesifisere føringene for videre planlegging og redegjøre for utredningsbehov og opplegg for medvirkning.

Planprogrammet er tilgjengelig i menyen på denne siden.

Fysisk utgave av planprogrammet er tilgjengelig på Stormen bibliotek og på servicetorget på Rådhuset.

I forbindelse med planprosessen forslås det at følgende reguleringsplaner innenfor planområdet oppheves:

PlanID 2013008 - Sivil lufthavn. (Vedtatt 16.06.2016) Oppheves.
PlanID 1156 - Bodø Lufthavn Langstranda. (Vedtatt 29.01.1985) Oppheves.
PlanID 1156_01 - Bodø Lufthavn Meholten. (Vedtatt 29.01.1985) Oppheves.
planID 2015008 - Fridjof Nansensv. 11. (Vedtatt 11.02.2016) Erstattes delvis.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til prosjektleder: Kristoffer L. Seivåg, kristoffer.seivag@bodo.kommune.no 

Innspill til planforslaget sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eller Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø. Husk å oppgi saksnummer: 2022/5342.

Bodø kommune prøver stadig ut nye metoder for å nå befolkning og næringsliv. Logg inn her for å følge planprosessen nærmere, og gi innspill digitalt: https://bodo.smartbyene.no/processes

Frist for innspill er 8. januar 2023

Det avholdes folkemøte i Folkeforum på Rådhuset 17. november kl. 19:00.