Hensikten med planen er å rive deler av eksisterende bygning mot øst, for å tilrettelegge for utbygging av ny dagligvarebutikk, samt tilrettelegge for utbygging av dekk- og bilverksstedforretning på vestlig del av planområdet. Det er ønskelig å tilrettelegge for utvikling til kombinert formål handel, tjenestetilbud, kontor, lager og næring. Formålene er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Planen tilrettelegger for bebyggelse opp mot 15 meter for de østlige delene samt arealet mellom eksisterende bebyggelse og skeidhaugen. For den vestlige delen planlegges for bebyggelse på 8-10 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Ny dagligvarebutikk vil forholde seg til eksisterende bebyggelse i høyde.

Planområdet utgjør ca. 20,5 daa og omfatter eiendommene gnr/bnr 39/299, 39/669, 39/300, 40/240 og 40/199, samt deler av 39/4, 39/55, 39/349, 39/499, 39/796 og 40/8.

Saken er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser hos Gnist Arkitekter i Sjøgata 5, 1. etasje, mandag 4 desember kl 18.00. Møtet er åpent for alle.

Innspill til planen kan sendes til eirik@gnistark.no eller post@gnistark.no innen 14. Desember 2023.

Dokumenter tilknyttet varslingen er tilgjengelig i menyen til høyre, samt på nettsidene til Gnist Arkitekter; Per Helgesens vei 99, Bodø kommune PlanID 2023008 | GNIST Arkitekter