I henhold til plan- og bygningslovens §§12-8 og 17-4 varsles det om at Jensvoll Eiendom AS (forslagsstiller) igangsetter arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Jensvolldalen (planID 210405),og forhandling om utbyggingsavtale.  Norconsult AS er innleid som plankonsulent til å forestå planendringen.

Planavgrensningen vil være iht. gjeldende reguleringsplan hvor endringer ønskes i nordøstlig del av planområdet innenfor gnr. 40 bnr.615, se rødmarkert område i figuren nedenfor.

Illustrasjon

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for økt byggehøyde for bebyggelsen innenfor dette området. En økning i tillatt gesimshøyde fra 12 m til 18,5 m regnet fra gjennomsnittlig planert terreng. Dette slik at bebyggelsen her kan harmonere og utgjøre en helhet med bebyggelsen som er under oppføring rett sør for området (felt B10). 

Bodø kommune har vurdert at planendringen ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Frist for å komme med innspill er satt til 08.06.21. Innspill kan sendes på e-post til goran.antonsen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø.