Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende detaljreguleringsplan for området (Nepritsletta, Marvoll).  

Det ønskes å fortette det regulerte område med fire fritidsboliger, en bolig, seks naust, samt endring av område avsatt til småbåtanlegg/båtutsett, vegføring og etablering av molo.

Kommunen vurderer det slik at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning (jamfør PBL § 4-1 og 12-9).

Området ligger ca 1 km sør for avkjøring fra Saltstraumveien (Rv17) mot Marvoll. Hele planområdet er ca 82 Daa og ligger inne i gjeldende kommuneplan (2018-2030) som hytteområde H63. Området er tidligere regulert som "Nepbritsletta, Marvoll".

Det vil være infomøte om planarbeidet for interesserte og berørte i august/september.

 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan rettes til: Even Aursand. tlf. +47 48 12 15 23

Merknader og innspill sendes elektronisk til: even@aursand-arkitekt.no, eller som brev til Arkitekt Even Aursand. Pb 75, 8001 Bodø. Frist for å komme med innspill til planen er satt til 29.08.2019

 

Referat fra oppstartsmøte og varslingsbrev kan hentes fra menyen på høyre side.