Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for industri- håndverks- og lagervirksomhet, herunder verksted/service av båter, båtopptak (dokk), vinterlagring av båter, utfylling i sjø/eventuell utvidelse av kai i forlengelsen av dokken, småbåthavn samt fiskerirelatert virksomhet. Det ønskes videre åpnet for storvarehandel (plasskrevende varer) på inntil 400 m BRA knyttet til den maritime virksomheten. Handelsvirksomheten skal være underordnet annen virksomhet.

Det ønskes utarbeidet en fleksibel og robust plan som kan fungere over tid.

Planområdet som er på ca. 30 daa omfatter hele eller deler av gnr./bnr. 138/700, 138/1891 (kommunal veggrunn, Burøyveien), 138/461, 138/590, 138/1635, 138/2426, 138/4343, 138/4345, 138/4362, 138/4523, 138/4556 og 138/4563.

Deler av tilstøtende eiendommer som inngår i reguleringsplan for «Del av Valen Bodø havn» med plan ID 1171 er tatt med i planavgrensningen da det er ønskelig å oppheve denne planen.

Planavgrensningen er vist med blå linje i kartutsnittet.

Eventuelle merknader/innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet skal sendes skriftlig til Norconsult AS v/Soia Rahasindrainy, Pb. 234, 8001 Bodø, epost: soia.rahasindrainy@norconsult.com, innen tidsfristens utløp den 01.12.2019.

Dokumenter tilknyttet varslingen er tilgjengelig i menyen til høyre.