I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det oppstart av planarbeid for Trålveien 6 og 10 og oppstart av utbyggingsavtale. Tiltakshaver er Maxmat AS. Gnist Arkitekter AS er planlegger. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger på lokk i lavblokker med en gjennomsnittlig høyde på 4 etasjer. Det skal etableres parkeringskjeller under boligene. Det vil bli lagt til rette for felles uteoppholdsareal med mulighet for lek og rekreasjon i tilknytning til boligene. I forbindelse med utbygging på nabotomt i øst vil det blir sett på muligheter for å planlegge grønnstruktur og felles uteoppholdsareal i sammenheng med prosjektene.

Innspill til planoppstart sendes skriftlig til Gnist Arkitekter AS, Sjøgata 5, 8006 Bodø eller marhan@gnistarkitekter.no. Frist for innspill er 22.12.21.

Kontaktperson i Bodø kommune er Marianne Siiri, marianne.siiri@bodo.kommune.no

Relevante dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.