I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles det oppstart av planarbeid for Trålveien 14, 16, 18 og 20 og oppstart av utbyggingsavtale.Tiltakshaver er Erling Skipnes. Norgeshus as er planlegger. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av en kombinert løsning bestående av fem etg. leilighetsbygg og tre etg. rekkehus, som vist i illustrasjoner. Skisseforslaget viser 65 boenheter fordelt på byggene. Det vil bli lagt til rette for felles uteoppholdsareal med mulighet for lek og rekreasjon i tilknytting til leilighetsbygg. I forbindelse med utbygging på på nabotomt i øst vil det bli sett på muligheter for å planlegge grønnstruktur og felles uteoppholdsareal i sammenheng mellom prosjektene. 

Innspill til planoppstart rettes til Åshild Grønlien Østmoe, Norgeshus AS, e-post; resepsjon@norgeshus.no. Frist for innspill er 3.12.21.

Kontaktperson i Bodø kommune er Stian Aase, Stian.aase@bodo.kommune.no

Relevante dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.