I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Skoleveien 9 (kalt Symra), gnr/bnr. 31/137 mfl. I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 varsles det også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Statsbygg og Bodø kommune. Planarbeidet fremmes av plankonsulent Sweco på vegne av Statsbygg og Bufetat.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt behandlingssenter for ungdom med behov for omsorg utenfor hjemmet i kombinasjon med psykisk helsehjelp.

Innenfor planområdet ønskes det etablert et behandlingssenter bestående av ett bygg på ca. 1300 kvm BTA i 1-2 etasjer. Behandlingssentret skal inneholde en boligdel, fellesarealer, administrasjonsdel med kontorer og behandlingsrom, samt en treningshybel. Ut over det bygningsmessige skal det legges til rette for gode uteoppholdsarealer.

I forbindelse med oppstart av planarbeidet inviteres det til et fysisk informasjonsmøte den 13.10.21, kl. 17:30 på Saltvern skole (Reinslettveien 92). Grunnet oppussing av Saltvern skole er møtet flyttet til Folkeforum i Rådhuset, benytt inngang fra Torvgata. På grunn av den vedvarende situasjonen med Covid-19, så vil det fysiske møtet måtte ha en begrensning på antall deltakende. I den forbindelsen ber vi at de som ønsker å komme melder seg på via epost til: zen.mushtaq@sweco.no eller på tlf. 481 06 360. Frist for påmelding er fredag 08.10.2021.

Det vil også bli avholdt et digitalt informasjonsmøte via Google Meet den 21.10.21 kl. 18:00. Følgende kode kan benyttes til møtet: https://meet.google.com/cdr-feja-ohg For spørsmål om møtet eller deltakelse, ta kontakt på epost zen.mushtaq@sweco.no eller på tlf. 481 06 360.

Eventuelle skriftlige merknader og innspill til planoppstart kan sendes digitalt til zen.mushtaq@sweco.no eller per post til Sweco Norge AS v/Zen Mushtaq, Postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Fristen for dette er fredag 25.10.2021.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Statsbygg v/ Ane Kvamshagen, tlf. 951 86 052, e-post: ane.kvamshagen@statsbygg.no eller Sweco Norge AS v/ Zen Mushtaq, tlf. 481 06 360, e-post: zen.mushtaq@sweco.no.

 

Teksten er oppdatert 11.10.2021 kl. 1545 med nytt møtested for folkemøtet.