I henhold til plan og bygningsloven §§12-1, 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for gnr/bnr 24/12, Midnattsolveien 1376.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse. Det foreligger også en regulerings plan fra 1981 og bebyggelsesplan fra 1983 der Gnr/bnr 24/12 inngår. Bebyggelsesplanen foreslås opphevet i sin helhet mens detaljreguleringsplanen som nå foreslås for 24/12 vil erstatte og oppheve de delene av den eksisterende reguleringsplan som den nye planen dekker. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av nye boliger i rekke. (8-12 boenheter) Kommunen vurderer det slik at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning (jfr. PBL § 4-1 og 12-9) siden den er i tråd med overordnet plan. Planområdet er på ca 10,3daa.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planarbeidet for interesserte og berørte i april/mai 2023.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan rettes til: Even Aursand. mob. +47 48 12 15 23 Merknader og innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet kan sendes elektronisk til: even@aursand-arkitekt.no, eller som brev til Arkitekt Even Aursand. Midnattsolveien 487, 8016 Bodø

Frist for å komme med innspill til planen er satt til 11. april 2023.

Relevante dokumenter inkludert referat fra oppstartsmøte, er tilgjengelig fra menyen til høyre. Ved smarttelefon finnes menyen under.