I henhold til plan og bygningsloven §§12-1, 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsplan for deler av gnr/bnr 74/1.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en fortetting av et eksisterende hytteområde med inntil 11 nye fritidsboliger. I den sammenheng vil det etableres ny parkering og ny adkomst til de nye hyttetomtene.

Området ligger ca 1,7 km nordøst for Godøystraumen langs Rv 17 og det ligger sørvendt og i nærheten av Tekkelvika. Adkomst fra fylkesvei til området vil avklares i planprosessen.

Hele planområdet er på ca 35 Daa og er avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan (KPA 2018-2030).

Kommunen vurderer det slik at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning (jfr PBL § 4-1 og 12-9).

Det vil bli avhold informasjonsmøte om planarbeidet for interesserte og berørte tidlig i planprosessen.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan rettes til: Even Aursand. tlf. +47 48 12 15 23

Merknader og innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet kan sendes elektronisk til:

even@aursand-arkitekt.no, eller som brev til Arkitekt Even Aursand. Pb 75, 8001 Bodø

Frist for å komme med innspill til planen er satt til 02.08. 2021