I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at Bodø kommune starter opp med utarbeiding av reguleringsplan for Reinslettveien. Planlegger er Bodø kommune, Teknisk avdeling. Byutvikling utarbeider planen.

Planområdet omfatter hele Reinslettveien, sideveier til Reinslettveien, deler av Kirkeveien og areal ved drop-off sone utenfor Saltvern skole.

Bakgrunn for planen er at det skal legges nytt vann og avløp (VA) i Reinslettveien. I forbindelse med dette er Byutvikling bedt om å utarbeide reguleringsplan som også skal legge til rette for sykkel i Reinslettveien. Hensikten med planen er dermed å legge til rette for legging av ny vannledning og til rette for sykkel i tråd med kommunedelplan for sykkel, 2018 – 2025. Planen skal også legge til rette for bedre fremkommelighet for myke trafikanter. Trygg skolevei for elever ved Saltvern skole er også prioritert i planarbeidet.

I forbindelse med oppstart inviteres det til åpent informasjonsmøte i Folkeforum i rådhuset den 8. november klokken 18. Det vil her bli informert om planarbeidet og VA-prosjektet, og det vil være anledning for å komme med spørsmål og merknader til arbeidet.

Kontaktperson for planarbeidet er Stian Aase, stian.aase@bodo.kommune.no, tlf, 979 63 168.

Dokumenter tilhørende saken er også tilgjengelige på hjemmesidene til Bodø kommune: bodo.kommune.no/planprosesser.

Innspill til oppstarten sendes til Bodø kommune, Byutvikling, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no, merket med saksnummer 2021/6957. Frist for å komme med innspill til planoppstart er 20. november 2021.