Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at Påls vei 8 AS igangsetter detaljregulering for Påls vei 8 i Bodø kommune for å tilrettelegge for etablering av bilforretning og verksted. Planområdet omfatter hele gnr./bnr. 138/3811 og deler av 143/2 (Olav V gate) og 138/716 (Påls vei).

Det er ønskelig å regulere tomta til forretning/kontor/industri/tjenesteyting med byggehøyder og utnyttelsesgrad i tråd med kommuneplanens arealdel. Planen/tiltaket er vurdert imot forskrift om konsekvensutredninger og vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning. Mer informasjon om planarbeidet finnes på Bodø kommunens nettsider: www.bodo.kommune.no/planprosesser/

Innspill til planoppstart kan sendes til Norconsult AS v/Marit Lunde, Pb. 234, 8001 Bodø eller via e-post til marit.lunde@norconsult.com. Frist for innspill er 30.august 2020.

Dokumenter til saken finnes i menyen til høyre.