Området planlegges regulert med sikte på å legge til rette for kontor og lager med parkering. Forslagsstiller ønsker å bygge et nytt bygg på én etasje med formål lager.

Det er vurdert at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Det vil bli holdt informasjonsmøte med presentasjon av planskisser hos Gnist Arkitekter Sjøgata 5, torsdag 17.10.19 kl. 17.00. Informasjon om planarbeidet fås ved henvendelse til Gnist Arkitekter, 4803 3455. Direkte berørte parter tilskrives.

Merknader til planarbeid sendes skriftlig til Gnist Arkitekter, Sjøgata 5, 8006 Bodø, eller til marhan@gnistark.no innen 15.11.2019.

Dokumenter tilknyttet oppstartsvarslet er tilgjengelig i menyen til høyre.