Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for området som hjemler ombygging/påbygg av eksisterende bygning i Moloveien 12 (bygget som tidligere huset Fylkesmannen), samt nybygg på tomten mellom Moloveien 12 og Thon hotellet (parkeringstomten). Eksisterende bygning og nytt bygg tenkes og utgjøre en helhet som også ivaretar siktkorridoren hjemlet i overordnet plan.

Bebyggelsen tenkes avsatt til sentrumsformål, dvs. forretning, tjenesteyting, bolig, kontor, hotell/overnatting, bevertning, etc.

Bebyggelsen tenkes i 6 etasjer pluss to tilbaketrukne etasjer på parkeringstomten (østlig del) og 6 etasjer og en tilbaketrukken etasje på Moloveien 12 (vestlig del).

Parkering løses i en kombinasjon med etablering av noe parkering i 2 etasje innenfor planområdet med adkomst fra Konrad Klausens vei, og resterende med parkeringsplasser forslagsstiller har i nabobygget (Byparken).

Med det foreslåtte vil kvartalet og Moloveien få ett løft/fornying og en fortsettelse på det positive som allerede er skjedd i kvartalet bak (Byparken, etc), havnepromenaden og det som etter hvert kommer til å skje ift. Moloveien og utviklingsområde vest (Molobyen). Alle disse prosjektene vil bidra å styrke området som en møteplass og kulturell arena og binde disse områdene sammen med dagens sentrum. Foreslått prosjekt vil også bidra med utadrettet virksomhet og gi et tilbud til havneområdet.

Innspill kan sendes på e-post til goran.antonsen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø. Frist for å komme med innspill er satt til 04.10.21