Planområdet ligger på andre siden av Sjøgata fra Bodø jernbanestasjon, og er avgrenset som vist på kartskisse under.
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av hotell/overnatting, bevertning med tilhørende parkering, samt parkeringsanlegg for utleie på den ubebygde eiendommen Sjøgata 30 og 32. Del av planområdet med eksisterende bygg, Sjøgata 34/36 (gnr. 138 bnr 2165) berøres ikke av planlagt utbygging, men medtas på grunn av krav i gjeldende områderegulering. Denne delen reguleres iht. dagens situasjon med kombinertformålet forretning, kontor, tjenesteyting og bolig.

Tiltaket utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet skal sendes skriftlig til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø, eller på e-post: goran.antonsen@norconsult.com, innen tidsfristens utløp den 05.08.2019.

Kontaktperson ved Byplan er Knut Kaspersen, e-post: knut.johan.kaspersen@bodo.kommune.no

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.