Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at bygningsmassen som har huset Norrøna hotell kan bygges om til bolig fra 2. etasje og opp. Det er ønskelig å bygge på en etasje mot Storgata. Det planlegges totalt cirka 57 enheter i en miks mellom 1-, 2- og 3-roms leiligheter. Øvrig del av kvartalet videreføres iht. gjeldende regulering. Tiltaket er vurdert og ikke utløse krav til konsekvensutredning.

Planområdet er på cirka 4,5 daa og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: gnr. 138 bnr. 552, 700, 2059, 2063, 2159, 2160, 2172, 2249, 4722, 4743, 4766 og 4767.

Merknader/innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø, eller på e-post: goran.antonsen@norconsult.com, innen tidsfristens utløp den 31.01.2020.

Dokumenter tilknyttet varslingen er tilgjengelig i menyen til høyre.