Iht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av planarbeid for kvartal 10.

Hensikten med planen er å videreutvikle kvartal 10 som et flerfunksjonelt og attraktivt bykvartal med en kombinasjon av næring i 1. etasje og bolig i de øvrige etasjene. Målet er å gi eksisterende bebyggelse og bysituasjon merverdi gjennom bevaring og transformasjon av bebyggelsen mot Storgata, samt legge til rette for nybygg mot Sjøgata.


Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2197, 138/3900, 138/3359, 138/2166, 138/1854 og 138/4226, og del av offentlig grunn 138/700, 138/4124, 138/4223 og 138/4231.

Planarbeidet utføres av LPO Arkitekter AS på vegne av Storgata Utvikling AS.

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte med presentasjon av prosess og foreløpige skisser torsdag 6. august kl.16.30. Adresse: Dronningens gate 18, auditorium 1. etasje.

Tiltaker er vurdert og ikke utløse krav til konsekvensutredning.

Innspill, merknader eller spørsmål knyttet til planarbeidet sendes skriftlig til LPO Arkitekter AS v/ Aleksander Oldrup Jensen. Pb. 7033 Majorstuen, 0306 Oslo, eller til aoj@lpo.no innen 21.08.2020. Merk henvendelsen med «kvartal 10».