Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 gjøres det herved kjent at Avinor, med tillatelse fra Bodø kommune som er grunneier, har igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for Kvalvikodden. Norcosult AS har som oppdrag å forestå planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å utvide det avsluttede steinbruddet på Kvalvikodden nordover, for å ta ut plastringsstein, fyllmasser og kvalitetsmasser til Ny lufthavn Bodø. Massebehovet er i størrelsesorden 500 000 m3 - 1 000 000 mmasser. Masseuttaket reguleres til råstoffutvinning. Eventuell etterbruk avklares i senere planprosesser. 

For å redusere ulemper for naboer, og av hensyn til effektiv transport, vil massene tas ut sjøveien med lekter. Det vil derfor reguleres inn ny anleggska vest for eksisterende kai, samt anleggsvei mellom massuttaket og ny anleggskai. Planforslaget vil beskrive mellomlagring og knusing av masser, oppstillingsplasser for maskiner og lagring av materiell i anleggsfasen.

Planområdet er på ca. 407 daa. Avgrensingen vil kunne bli redusert når masseberegninger er sluttført og drifts- og avslutningsplan foreligger.

Det er gjort vurderinger, og konkludert med at det planlagte tiltaket kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. tiltaket utløser demed krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 8. Det stilles ikke krav til planprogram.  Tema som skal konsekvensutredes er som følger:

  •  Trafikk
  •  Støy
  •  Støv
  •  Skred, ras og rystelser ved sprenging 
  •  Farled

Øvrige tema som skal vurderes og beskrives inngående i planbeskrivelsen er landskapsvirkninger, naturverdier, egnethet for kai og friluftsliv.

På grunn av omstendighetene vil det ikke bli avholdt folkemøte i forbindelse med oppstarten, men alle som har innspill eller spørsmål til planarbeidet oppfordres til å ta kontakt med planlegger. 

Eventuelle merknader/innspill til oppstartsmeldingrn av reguleringsplanarbeidet kan sendes skriftlig til Norconsult AS v/Marit Lunde, Pb. 234, 8001 Bodø eller på e-post til marit.lunde@norconsult.no. Frist for innspill er satt til 27.4.2020.