Planarbeidet omfatter krysset mellom Dronningens gate, Hålogalandsgata og Moloveien, Moloveien frem til avkjørsel mot moloen, Molorota, moloen med fiskerikaia, Rundholmen, havnebassenget og Sandkaia. Areal mellom bygninger i Moloveien er også tatt med for å se på passasjene ned til Moloveien. 

Bakgrunnen for planarbeidet er kommuneplanens arealdel sin målsetting om en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien. Planen skal også legge til rette for en oppgradering av fiskerikaia for å legge til rette for dagens bruk, samt legge til rette for ulike aktiviteter i regi av Bodø 2024. Planområdet/planleggingen omfatter offentlig areal. 

I forkant av planoppstart er det gjennomført et forprosjekt for å se på mulighetsrommet innenfor planområdet. Forprosjektet har vært et samarbeid mellom Bodø kommune og Bodø havn. Et av hovedmålene i dette arbeidet er å sikre god og bred medvirkning fra berørte parter. Kommunen har derfor gjennomført to arbeidsmøter med gårdeierne i Moloveien og to arbeidsmøter med næringsinteresser og foreninger på moloen i den innledende fasen. Kommunen og Bodø havn har fått mange gode innspill. Disse er vurdert og innarbeidet. Forprosjektet er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra arbeidsmøtene.

For Bodø kommune er målsetningen med forprosjektet og detaljreguleringsplanen blant annet kommuneplanens arealdel sin målsetning om en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien som et attraktivt byrom. Moloveien vil på denne måten knytte Molobyen i vest og sentrum i øst på en god måte, i tråd med prinsipper for god byutvikling. Moloveien er definert som sykkelrute i kommunedelplan for sykkel 2018 - 2025. Fremkommelighet for sykkel er dermed også en viktig del av det kommende planarbeidet. Varelevering i Moloveien og adkomst til Thon hotell skal også ivaretas i planarbeidet.

Gjennom forprosjektet har Bodø havn hatt blant annet som mål å kartlegge behovet for næringer som er knyttet til moloen - spesielt med tanke på fiskerinæringen. Fiskerikaia på moloen er ikke lengre tilpasset dagens bruk. Bodø havn ønsker med bakgrunn i dette, og i det videre planarbeidet å legge bedre til rette for fiskerinæringen på fiskerikaia. Det er også et mål å kartlegge behovet for gjestehavnen.  

Ansvarlig for planarbeidet er Bodø kommune ved Byutvikling. White arkitekter og KOHT arkitekter har vært rådgiver på utforming av forprosjekt. Forprosjektet vil ligge til grunn for det videre planarbeidet. Forprosjektet redegjør for dagens situasjon og skisserer muligheter for utforming av delområdene innenfor planområdet. Det vil bli gjennomført ulike arbeidsmøter også med berørte parter gjennom planprosessen.

Kontaktperson på Byutvikling er Stian Aase, stian.aase@bodo.kommune.no

Det inviteres til åpent møte den 25. mai 2021 18.00 – 20.00. Møtet blir avholdt på teams. Dersom det er ønskelig å delta kan påmelding sendes til stian.aase@bodo.kommune.no innen 23. mai 2021.

Uttalelser/merknader til varsel om oppstart merkes med saksnummer 2020/6138 og sendes skriftlig til Bodø kommune, Byutvikling plan, Postboks 319, 8001 Bodø eller til postmottak@bodo.kommune.no Frist for innspill til planoppstart settes til 3. juni 2021. 

Relevante dokumenter er tilgjengelig fra menyen til høyre.