Det varsles oppstart utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Junkerveien 53, 55, 57 og 59, Rønvik/Saltvern med forhandling om utbyggingsavtale.

Reguleringsplanen utarbeides på vegne av Jensvolldalen AS, Storgata 8, 8006 BODØ.  Norconsult AS er engasjert som plankonsulent i saken, og skal utarbeide detaljreguleringsplanen.

Planavgrensningen omfatter hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: gnr. 38 bnr. 3, 302 (forslagsstillers eiendom) og 773 (kommunal veg). Planområdet er på ca. 13,2 daa.

Kommunen har konkludert med at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Begrunnelse: Planleggingen legger til rette for arealbruk som er i samsvar med overordnet plan.

Frist for å komme med innspill er satt til 17. mai 22. Innspill kan sendes på e-post til goran.antonsen@norconsult.com eller via brev til Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø.

Kontaktperson fra Bodø kommune er Kjetil Christensen, e-post: kjetil.christensen@bodo.kommune.no, eller Marianne Siiri, e-post:

Marianne.siiri@bodo.kommune.no.

Relevante dokumenter er tilgjengelig fra menyen til høyre.