I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8  og 17-4 varsles oppstart av planarbeid for Husåsen Vest, Skau og forhandling om utbyggingsavtale mellom Norsia Utvikling AS og Bodø kommune.. 

Planarbeidet omfatter eiendommen gnr. 23/4, 23/9, del av 23/12, 23/35 og 23/152 som vist på kartutsnittet. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av området til boliger.

Planavgrensningen følger eiendomsgrensene som angitt over. Planen omfatter også nytt kryss med Fv. 834. Planområdet er på ca. 30,5 daa.

Kommunen har i møte 30.11.2021 (foreløpig) konkludert med at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Begrunnelse: Planforslaget er i samsvar med overordnet kommuneplan.

Reguleringsplanen utarbeides på vegne av Norsia Utvikling AS v/Thomas Schøning, Sjøgata, 34, 8006 Bodø, som eier av gnr. 23/9.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til BOARCH arkitekter a.s v/Gisle Jakhelln, tlf. 93 409 409 eller e-postadresse gisle@boarch.no. Kunngjøringen kan også sees på Bodø kommunes hjemmesider https://bodo.kommune.no/planprosesser.

Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no innen 14.01.2022.

Kontaktpeson fra Bodø kommune er Kjetil Christensen, e-post: kjetil.christensen@bodo.kommune.no. Relevante dokumenter er tilgjengelig fra menyen til høyre.