I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Fløberget hyttefelt, Saltstraumen. Planleggingen omfatter hele og deler av eiendommene med gnr/bnr. 76/57, 76/3, 76/5,7-8 og 143/1.

Tiltakshaver er Vi Bygg og Eiendom AS. Gnist Arkitekter AS er planlegger. 

Planområdet utgjør ca. 38 daa og omfatter hele og deler av ovennevnte eiendommer, adkomstvei til området, samt til midtlinja i Saltstraumveien og et stykke i begge retninger av fylkesveien.

Planleggingen er vurdert til å ikke være omfattet av forskrift om konsekvensutredning.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser hos Gnist arkitekter AS i 1. etasje i Sjøgata 5, 8006 Bodø, den 15.02.2022, kl.16.30. Her vil man få presentert planskisser og ha mulighet til å komme med spørsmål. For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises det til nettside www.gnistark.no/planprosess/.

Innspill til planarbeidet sendes Gnist arkitekter AS v/Lorents Urgård, Sjøgata 5, 8006 Bodø eller til lorurg@gnistark.no innen 04.03.2022.

Kontaktperson i Bodø kommune er Marianne Siiri, marianne.siiri@bodo.kommune.no.

Relevante dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.