Bakgrunnen for planarbeidet er at Dronningens gate er utpekt som sykkelrute til viktige målpunkter i sentrum i Kommunedelplan for sykkel 2018 – 2025. Viktige målsettinger i kommunedelplanen er at flere skal ta i bruk sykkel som transportmiddel; det skal være trygt og oppleves trygt å sykle i Bodø, og det skal være god fremkommelighet for syklister hele året.

Målet for reguleringsplanen er at Dronningens gate blir en naturlig trasé å velge som syklist inn og ut fra sentrum. Det er etablert et prosjekt som skal utvikle gode løsninger som ivaretar målsettingen i sykkelplanen samtidig som Dronningens gate ivaretas som boliggate, kollektivgate og sentrumsgate med handel og service. 

Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata, og gjelder selve gategrunnen. 

Kommunen vurderer det slik at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. 

Ansvarlig for prosjekt- og planarbeidet er Bodø kommune. Rådgiver er Multiconsult LINK ARKITEKTUR. Det foreligger en kartleggingsrapport som redegjør for situasjonen og utfordringene. 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan rettes til Byplan ved Susanne Dale Jomås susanne.dale.jomas@bodo.kommune.no.

Det inviteres til en åpen workshop 25. september 2019 kl. 19.00 i møterom Kjerringøy, Tusenhjemmet, Prinsens gate 124. På workshopen vil representanter for rådgiver og Bodø kommune være til stede. Alle er velkommen!

Innspill til oppstartvarselet sendes til Bodø kommune, Byplan, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no.

Frist for innspill er 30. oktober 2019.

Varslingsbrev og kartleggingsrapport kan hentes fra menyen på høyre side.