I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Drangsethaugen, Valnes.

Plangrense:

Planavgrensning

Planarbeidet omfatter eiendommen gnr. 110 bnr. 24, 94, 137 og 138, som vist på kartutsnittet.

Hensikten med planen er å endre gjeldende reguleringsplan for å legge til rette for oppføring av boliger og fritidsboliger hvor det i dag er regulert til boliger, samt å endre veitraséer.

Planavgrensningen følger eiendomsgrensen for gnr. 110 bnr. 24, 94, 137 og 138. Planområdet er på ca. 20,3 daa inkludert sjøområde, av dette er 1,8 daa sjø.

Kommunen har i møte 28.04.2021 (foreløpig) konkludert med at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Begrunnelse: Tiltaket videreutvikler og er i tråd med eksisterende bruk av området, og er ikke i strid med overordnete planer.

Reguleringsplanen utarbeides på vegne av Quiel Holding AS v/Karsten Quiel, Universitetsgaten 26, 0162 Oslo (foretaksnr. 992 027 568), som eier av området.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til BOARCH arkitekter a.s v/Gisle Jakhelln, tlf. 93 409 409 eller e-postadresse gisle@boarch.no.

Innspill til planarbeidet sendes BOARCH arkitekter a.s, postboks 324, 8001 Bodø eller gisle@boarch.no innen 14.06.2021.

BOARCH arkitekter a.s