I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Norconsult om oppstart av arbeid med detaljregulering for Burøyveien 13 i Bodø kommune. Forslagsstiller er Burøyveien 13 AS. Planområdet omfatter eiendom 138/1635, og delvis eiendommer med gårdsnummer 138 og bruksnummer 700, 4632, 4659, 4362 og 3309.

Hensikten med planarbeidet er å formalisere dagens bruk i en reguleringsplan, samt legge til rette for videre utvikling og fortetning innenfor segmentet industri-, håndverks- og lagervirksomhet. Den planlagte bruken av området er i tråd med overordnet plan og vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planarbeidet vurderes å ikke falle inn under forskrift om konsekvensutredning.

Spørsmål og innspill kan sendes til Norconsult Norge AS ved sif.steinthorsdottir@norconsult.com eller via post til Norconsult, Att: Sif Steinthorsdottir, Postboks 234, 8001 Bodø. Frist for innsending av innspill er 2. september 2024.

Relevante dokumenter finnes i menyen til høyre. Ved bruk av smarttelefon ol finnes dokumentene under.