I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om at Bodø kommune v/Utbygging og eiendomsavdelingen igangsetter detaljreguleringsplan for Bodø helsehus, Stormyra. Tomten eies av Bodø kommune og planlegges regulert til offentlig/privat tjenesteyting. 3RW Arkitekter er plankonsulent.

Planområdet er ca. 31,8 daa og omfatter hele eller deler av gnr/bnr 143/2, 145/10, 145/61, 38/16, 38/103, 38/253, 38/318, 38/349, 38/459, 38/473, 38/743, 38/753, 138/4319, 138/4324, 138/4454, 138/4769. Adresse: Hålogalandsgata 131.

Kommunen har konkludert med at planen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Frist for å komme med innspill er satt til 24.mai 2022. Innspill kan sendes på e-post til 3RW Arkitekter v/Mathilde Vindenes, mathilde@3rw.no

Merk med ArkivsakID: 2022/795