Det varsles med dette om igangsettelse av detaljregulering av eiendommene gnr./bnr. 38/3, 154/91, 145/93, 145/92, 145/97, og deler av 143/2, 143/4, 38/765, 38/3, 38/310, 38/339. Planprogrammet legges samtidig ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Det varsles også oppstart av utbyggingsavtale.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Bodø storstue. Storstuen skal erstatte Aspmyra stadion, med mer effektive løsninger innen areal og energi, samt ha økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på tribuneanlegget for fotballbanen. Stadion skal være i henhold til krav satt av FIFA og UEFA. Det nye stadionet skal bli en ny «Storstue» i Bodø hvor det skal legges til rette for bærekraft innen alle de 3 segmentene; sosialt, økonomisk og klima/energi. Arealene skal inkludere flere andre aktører som Idrettsgymnas, håndballhall, ishockey, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, lekeland, barnehage, omsorgsboliger (tjenesteyting), kontorer, møte- og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og servering (restaurant, Food Court, kantinedrift, catering etc.). Storstua skal ha mulighet til å gjennomføre europacup-kamper i fotball, konserter, e-sport arrangementer, messer, kongresser etc. Næringsformål og økonomisk bærekraft skal stå i like sterkt fokus om sosial bærekraft og energi/klimatiltak. Ambisjonen med bebyggelsen sin sammensetning er å oppnå en sirkulærøkonomisk drift gjennom avfalls- og varmegjenvinning, og idrettsspesifikke næringsvirksomheter.

I henhold til plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Bodø Storstue.  Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanen som er under arbeid.

MEDVIRKNING
«Storstuen», med sine tilhørende næringer / aktivitetstilbud, vil være av stor viktighet for Bodø som by, og regionen. Plan- og bygningslovens minimumskrav til medvirkning anses derfor ikke som tilfredsstillende i denne sammenheng. Veileder for medvirkning i planprosess utarbeidet av Regjeringen vil benyttes som grunnlag for medvirkningsprosessen som skal benyttes i planarbeidet. For å sikre at reguleringsplanen ivaretar alle interessenter i forbindelse med anlegget, vil det avholdes blant annet folke- og nabomøter, politiske fora, barn og unge, skolekretser, næringer, dialog-/avklaringsmøter med berørte myndigheter og tett dialog med Bodø kommune under hele reguleringsprosessen. Det er viktig å avklare alle potensielle konflikter, ideer, behov og spørsmål som oppstår i planlegging for å sikre høy innflytelse.

Det avholdes åpent folkemøte mandag 4. april kl. 18:30 på Aspmyra i sportsbaren og digitalt. Se glimt.no for mer info.

MERKNADER TIL PLANARBEIDET
Spørsmål og skriftlige kommentarer / merknader til varsel oppstart planarbeid og andre planrelaterte temaer rettes til: 

Norconsult AS, avdeling Plan og Arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 TRONDHEIM
eller via e-post: adrian.barsten@norconsult.com

Spørsmål til Bodø storstue prosjektet rettes til:
Advansia, Prosjektleder Dinah Laland; dinah.laland@advansia.no

FRIST FOR INNSPILL: 20.05.2022