Bodø kommune planlegger å oppgradere Rønvikgata på strekningen mellom Prinsens gate og Kongens gate. Hensikten er bedre tilrettelegging for gående og syklende, samt passasjerer som reiser med bussen fra busstopp Nordlandssykehuset. Det skal også etableres et mindre grøntområde.

Dagens situasjon
Den aktuelle delen av Rønvikgata er blindvei med adkomst kun fra Prinsens gate. To eiendommer har adkomst gjennom gata mens resten av arealet benyttes til parkering med rundt 12-14 plasser.

Ved Kongens gate er busstoppet «Nordlandssykehuset». Dette er et knutepunkt for kollektiv der både lokalbusser og regionruter har stopp. Busstoppet er sentralt for ansatte, pasienter og besøkende til Nordlandssykehuset. I tillegg ligger busstoppet sentralt for en rekke boliger og andre funksjoner som eks. Rensåsparken og politistasjonen.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til vegformål.

Aktuelle tiltak
Bodø kommune skal oppgradere denne delen av Rønvikgata. Målet er bedre tilrettelegging for passasjerer som reiser med buss, samt å få etablert et mindre grøntområde i tilknytning til bussholdeplassen. Følgende tiltak er aktuelle:

  • Gjennomgående fortau langs Prinsensgate med nedsenka kantstein ved innkjøring.
  • Fjerne parkeringsplasser.
  • Etablere en trygg og god adkomst for gående mellom Nordlandssykehuset og busstoppet.
  • Etablere et nytt grøntområde med beplantning, benker og elementer for lek i tilknytning til busstoppet.

De aktuelle tiltakene planlegges gjennomført i løpet av høst/vinter 2019, evt. vår/sommer 2020.

Prosess og innspill
Tiltakene som planlegges i Rønvikgata krever ikke utarbeidelse av reguleringsplan. Bodø kommune ønsker imidlertid å informere om hva som er planlagt slik at naboer og andre berørte parter kan komme med innspill og kommentarer til forslaget. Innspill kan sendes på e-post til postmottak@bodo.kommune.no eller per post til: Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø.

Kontaktperson i Bodø kommune er Ingvild Gabrielsen, e-post: ingvild.gabrielsen@bodo.kommune.no

Før arbeidet starter opp vil berørte eiendommer få mer informasjon om gjennomføring av tiltaket, og eventuelle konsekvenser i anleggsperioden.