Bodø kommune ønsker å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i juni 2022.  

Kommunen ønsker med dette arbeidet å legge til rette for at kommunens planverk skal bli mer entydig. Reguleringsplanene som oppheves erstattes med kommuneplanens arealdel som fortsatt vil gjelde for området. Oppheving av planen vil ikke medføre inngrep på noen av eiendommene.    

Bakgrunn 
Plan og bygningslovens § 12-4 sier at kommunen må vurdere om reguleringsplanen er oppdatert før tiltak kan settes i gang innenfor planområdet når planen er eldre enn 10 år: 

Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat reguleringsforslag etter § 12-11, ikke satt i gang senest ti år etter at planen er vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye utbyggingsområder etter planen, påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon for kommunens vurdering.  

Opphevingen av eldre reguleringsplaner har som hovedhensikt å oppheve hele eller deler av planer som er utdatert i forhold til kommuneplanens arealdel og/eller dagens arealbruk. Dette vil gi en mer oversiktlig plansituasjon i områder der det i dag er mange avvik mellom dagens situasjon, kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan. Tiltak i ett område med en eldre reguleringsplan vil ofte gi krav om utarbeiding av ny reguleringsplan. Også mindre tiltak vil være utfordrende da både nybygg og endringer ofte vil utløse dispensasjonsbehandling.  

Når reguleringsplanen oppheves, vil kommuneplanens rammer være grunnlag for saksbehandling med sine bestemmelser om arealbruk og utbyggingsvolum på den enkelte eiendom. For alle tiltak vil KPA sine bestemmelser i henhold til plankrav inntre for tomter som ikke er bebygget. 

Kontaktinformasjon 
Ved spørsmål om arbeidet med oppheving av reguleringsplaner, ta kontakt med Marit Lunde, marit.lunde@bodo.kommune.no, Tlf 75 55 53 72. 

Eldre reguleringsplaner som foreslås opphevet 
I tabellen under er en oversikt over alle eldre reguleringsplaner som er i vesentlig strid med overordnet plan og derfor foreslås opphevet. I kolonnen til høyre fremgår begrunnelsen for at planen foreslås opphevet. 

Oversikt over eldre reguleringsplaner som foreslås opphevet.
PlanIDPlannavnBegrunnelse
38Valnesvatnet, Isvik hyttefeltEldre reguleringsplan (vedtatt 1986) for fritidsbebyggelse. Det er ikke etablert fritidsboliger innenfor planområdet og det er ikke ønskelig å legge til rette for nye fritidsboliger i områder som ikke er tilknyttet teknisk infrastruktur. Området er derfor avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022.
905Høilavatn hyttefeltEldre reguleringsplan (vedtatt 1982) for fritidsbebyggelse. Området er delvis utbygd, men det er ikke bygd i tråd med reguleringsplanen. Ny hyttebygging er i konflikt med reindriftsinteresser og vil påvirke store natur- og myrområder med lite inngrep. Myr er en karbonrik naturtype der utbygging gir store klimagassutslipp. Det er heller ikke ønskelig å legge til rette for nye fritidsboliger i fjellområder uten infrastruktur. Området er derfor avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022.
909Storheivatnene hyttefeltEldre reguleringsplan (vedtatt 1996) for fritidsbebyggelse. Området er delvis utbygd, og det er bygd delvis i tråd med planen. Det er ikke ønskelig å legge til rette for nye fritidsboliger i områder som ikke er tilknyttet teknisk infrastruktur. Området er derfor avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022.
2209Løvås (søndre del av planenDet er kun den delen av planen som ligger sør for gang- og sykkelveien, samt på små øyer/holmer, som foreslås opphevet. Reguleringsplanen (vedtatt 1984) tilrettelegger for etablering av naust og båtopplag i viktig turdrag og urørt natur. Bodø kommune har vurdert at en slik utbygging ikke er ønskelig da den vil gå ut over allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen. Området er avsatt til blå/grønnstruktur i KPA2022.
2209_101 Lauvås (Søndre del av planen) Det er kun den delen av bebyggelsesplanen (vedtatt 1989) som ligger sør for gang- og sykkelveien, samt område F5 (friområde) mellom Altjønnveien og gang- og sykkelveien, som foreslås opphevet. Bebyggelsesplanen tilrettelegger for etablering av naust og båtopplag i viktig turdrag og urørt natur. Bodø kommune har vurdert at en slik utbygging ikke er ønskelig da den vil gå ut over allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen. Området er avsatt til blå/grønnstruktur i KPA2022. Område F5 som er friområde i bebyggelsesplanen er avsatt til boligformål i KPA2022.
2509BreivaReguleringsplan (vedtatt 1989) som tilrettelegger for boligutbygging i et større naturområde med få inngrep. Utbygging gir negativ konsekvens for friluftsinteresser, naturmangfold, landskap og klimautslipp. Utenfor tettsted og relativt lang avstand til kollektivtransport og andre viktige funksjoner. Området er avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022, med unntak av et areal ved Soløyvannsveien som avsettes til masselagring.
2509_101BREIVA (VASSLIA DEL 3)Bebyggelsesplan (vedtatt 1990) som tilrettelegger for boligutbygging i et større naturområde med få inngrep. Utbygging gir negativ konsekvens for friluftsinteresser, naturmangfold, landskap og klimautslipp. Utenfor tettsted og relativt lang avstand til kollektivtransport og andre viktige funksjoner. Området er avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022.
2520Reguleringsplan Åsen ØstreTilrettelegger for fritidsbebyggelse i område som er avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022. Tilrettelegger også for småbåthavn i område som er avsatt til naturområde i sjø i KPA2022. Eksisterende boliger ligger innenfor område som er avsatt til bolig også i KPA2022 og tiltak kan etter oppheving av reguleringsplanen gjennomføres ihht KPAs bestemmelser.
3011Festvåg, et område i. (Deler av planen)Sørlige og østre del av planen oppheves. Reguleringsplanen (vedtatt 1984) tilrettelegger for boligutbygging i våtmark. Myr er en karbonrik naturtype der utbygging gir store klimagassutslipp. Disse områdene er avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022. Reguleringsplanen videreføres for etablert boligfelt med atkomstvei og fiskebruk.
3011_01Festvåg, Bergheia (Søndre del av planen)Kun søndre del av planen oppheves. Reguleringsplanen (vedtatt 1989) tilrettelegger for boligutbygging i et område som er en del av et større natur- og myrområde med lite inngrep. Myr er en karbonrik naturtype der utbygging gir store klimagassutslipp. Den ubebygde delen av planområdet er avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022.
3017Skivika, GeitskaretReguleringsplan (vedtatt 1987) som tilrettelegger for boligutbygging innafor markagrensa. Området er avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022.
3023LøpstrandaReguleringsplan for fritidsbebyggelse som er i strid med dagens bruk da det er et naustområde. Området er avsatt til naust og LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022.
3033Skiviklia 36-38Reguleringsplanen tilrettelegger for boligutbygging som krever atkomst gjennom tunnel. Denne utbyggingen vurderes å være vanskelig å gjennomføre og den ubebygde delen av tomta er derfor avsatt til blå/grønnstruktur i KPA2022.
5029KjerranReguleringsplan for boliger øst for jernbanen. Utbygging krever etablering av ny planfri krysning av jernbanen. Beliggenhet i utkant av tettsted og relativt lang skolevei. Alle ubebygde områder innenfor reguleringsplanen er derfor avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i KPA2022.
8001HellevikEldre plan (vedtatt 1986) der mye av de regulerte formålene er i strid med dagens bruk og avsatt formål i KPA2022. Reguleringsplanen tilrettelegger for boligfelt i områder som er avsatt til spredt bolig i KPA2022, industri innenfor areal avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål og offentlig bebyggelse innenfor boligformål. Det er derfor vurdert hensiktsmessig at reguleringsplanen oppheves slik at KPA styrer arealbruken innenfor området.
9008 Einvollen BoligområdeReguleringsplan med store boligreserver nært to elver og delvis på jordbruksarealer. Rekkefølgekrav knyttet til ny veiforbindelse over Mølnelva, vurdering av skredfare og avbøtende tiltak - skredsikringsanlegg. Regulert boligområde er avsatt til spredt boligbebyggelse i KPA2022, mens skredsikringsområdet i øst er avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål.
1150_01Nyholmen, Nord-vestre del avReguleringsplan for industriområde. Området består av eldre fiskeribygg og er ikke egnet til næringsutvikling. Bevaringsverdi ivaretas ved hensynssone H570 i KPA2022 og området er avsatt til tjenesteyting mtp kulturformidling.
1156_02Bodø lufthavn, Hangåsbukta Eldre reguleringsplan (vedtatt 1985) som avsetter store arealer til anlegg for forsvaret. Disse arealene er avsatt til LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift) formål i kommunedelplan for Hernes (vedtatt 2022). Regulerer også jord- og skogbruksformål i område som er avsatt til fritids- og turistformål i KDP Hernes.