Vedtak:

Bodø bystyre vedtar temaplan for overvann 2022-2026.

Hensikten med planen er å tydeliggjøre utfordringer med overvann i dag og hvordan vi skal finne de gode løsningene gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom fagområder og aktører.

Overvannstrategien for Bodø

Bodø kommune skal tilpasse seg framtidig klimaendringer ved en helhetlig håndtering av overvann gjennom prinsippene i tre-trinnstrategien i kombinasjon med ledningsbasert overvannshåndtering. 

Tre - trinnstrategien er basert på anbefalinger fra Norsk Vann og er den overordnede strategien for håndtering av overvann som er lagt til grunn i arbeidet. Den ble lansert i rapporten Norsk vann fra 2008.

  • Trinn 1 er egnet i Bodø. De mindre nedbørsmengdene kan håndteres gjennom infiltrasjon i vegetasjon og permeable flater i Bodø. Det vil bidra til å redusere vannmengdene inn til ledningsnettet og forsterke viktige tilleggsverdier som naturmangfold, trivsel og rekreasjon, rensing av overvann og luftforurensing, dempe støy blant annet. De normale og mindre nedbørsforholdene omfattes av ca. 95 % av nedbøren gjennom året.
  • Trinn 2 er lite egnet i Bodø da grunnforholdene for infiltrasjon er begrenset. Det er kun noen boligområder med større nedbørsfelt der dette kan være aktuelt. Løsningen for trinn 2 regnet i Bodø blir å utnytte og forbedre kapasitet i eksisterende ledningsnett og definere områder som kan oversvømmes ved de store nedbørshendelsene, uten at det medfører store skader.
  • Trinn 3 må håndteres i Bodø. Under ekstreme nedbørshendelser (100 – 200 års nedbør) skal flomveier defineres og sikres slik at det ikke medfører skader og ulykker på veien mot havet. Hvilke nedbørsmengder det er snakk om i de ulike trinnene må utredes i forbindelse med utvikling av områder. Det vil være lokale forskjeller i Bodø kommune.

Mål

  • Mål 1: Overvann skal inn i tidlig planlegging (krav til overvann i Kommuneplanens Arealdel og i reguleringsplaner)
  • Mål 2: Blå og grønne kvaliteter - Overvann skal håndteres sammen med vegetasjon og bidra til naturmangfold, trivsel og redusere vannmengden til ledningsnett 
  • Mål 3: Redusere skader - Overvann skal håndteres slik at risiko for skader ved overvannsflom begrenses til et minimum 

Hovedutfordringene i dag er forurensning ut i havnebassenget som følge av arealbruksendringer, aldrende ledningsnett og lukkede bekker.

Ledningsnettet vårt består av ca. 50 % fellesledninger som håndterer både overvann og kloakk. Kapasiteten er i dag begrenset og for å redusere vannmengdene til avløpsrenseanlegget og unngå oversvømmelser i kjellere er det etablert flere overløp (80 stk.). Ved nedbørshendelser trer overløpene i drift og urenset kloakk kommer ut i sjøen. 

Sandfang er beste renseinnretning for overvann fra tette flater. Manglende tømming medfører at tungmetaller og andre miljøgifter dras inn i ledningsnettet og videre ut i havnebassenget eller bekker.

Pågående klimaendringer og fremtidige scenarier for nedbør, både i intensitet og mengde, vil forsterke de kritiske områdene mht. kapasitet og forurensning. Overvann på avveie vil i tillegg kunne gi skader på bebyggelse, infrastruktur og arealer.  

Dokumenter tilhørende saken finnes til høyre på siden. Har du har spørsmål om arbeidet med overvann så ta kontakt med Marit Elveos,

marit.elveos@bodo.kommune.no.