Vedtak

"Bodø bystyre vedtar områdereguleringsplan for Molobyen, slik det er vist på plankart med plan-ID 2017005, datert 06.09.2021, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 19.09.2021 og planbeskrivelse datert 19.09.2021.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd.

Bystyret ber om at det fremmes en ordinær navnesak om området mellom Molorota og Breivika for vei- og stedsnavnutvalget."

Hensikten med planen er å transformere eksisterende næringsområde til sentrumsformål (forretninger, tjenesteyting, boliger, kontor, hotell/overnatting, bevertning herunder nødvendig grøntareal til bebyggelsen). Dette som en forlengelse av bykjernen vestover. Det legges gjennom planen til rette for at området kan bli et moderne, bærekraftig og attraktivt by- og boområde når området utvikles på tvers av tomtene i området.

Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2017/4829. Frist for å klage på vedtaket er 27.11.2021. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. 

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Mats Marthinussen, e-post; mats.marthinussen@bodo.kommune.no

Ytterligere dokumenter til saken er tilgjengelig på Områdeplanens egen side.