Bodø Bystyre fattet i møtet den 10.12.20, følgende vedtak:

Vedtak

Bodø bystyre vedtar områderegulering for Kjerringøy sentrum, slik den er vist på plankart datert 6.11.2020 med plan PlanID 2014019, tilhørende bestemmelser datert 6.11.2020 og planbeskrivelse.

De delene av gjeldende reguleringsplaner som ligger innenfor planområdets avgrensning vedtas opphevet:

 

PlanId 4002 Kjerringøy sentrum vedtatt 1980

PlanId 4002_02 Larsvika og Hesthagen småbrukerfelt vedtatt 2005

PlanId 4002_101 Larsvika naustplan vedtatt 1989

PlanId 4003 Del av Kjerringøy sentrum vedtatt 1982

PlanId 4005 Kjerringøy sentrum vedtatt 2003

PlanId 4005_01 Kjerringøy havn vedtatt 2004

PlanId 43 Bebyggelsesplan for Kråkåsen Øst hyttefelt vedtatt 2000

 

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1.ledd. Hensikten med planen er å vedta en ny områderegulering som regulerer bruken av hele området slik at det blir overensstemmelse mellom regulering og bygde omgivelser. Arealformålene og bestemmelsene i de gamle planene er i hovedsak videreført, men er oppdatert etter gjeldende plan- og bygningslov med forskrifter. Gjeldende reguleringsplaner blir helt eller delvis opphevet og erstattet av den nye områdereguleringen.

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2018/16182. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling, Plan; David Losvik, e-post; david.losvik@bodo.kommune.no

Frist for å klage er 18. januar 2021.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.