Plan- og miljøutvalget har i møte 25.1.2023 fattet følgende vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar en mindre endring av kommuneplanens arealdel 2022 – 2034, der plankartet blir oppdatert med egen hensynssone for ras- og skredfare (H310) ved Eidet på Kjerringøy, samt en ny bestemmelse under § 11.3.1, der bestemmelsen blir supplert med forbud mot byggetiltak innenfor sonen.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 11-17.

Hensikten med endringen er å endre plankartet med innpassing av egen hensynssone for ras- og skredfare (H310) ved Eidet på Kjerringøy, samt en ny bestemmelse under § 11.3.1, der bestemmelsen blir supplert med forbud mot byggetiltak innenfor sonen.

Saksdokumenter finnes i menyen på høyre side og selve planendringen framgår av revidert plankart og planbestemmelser for kommuneplanens arealdel, se denne linken; https://kommunekart.com/klient/bodø. Velg kartlag - KPA 2022 til 2034 - plankart.

Vedtak om mindre endring av kommuneplanens arealdel kan ikke påklages.