Vedtak:

  1. Bystyret vedtar Kommuneplanens arealdel 2022 – 2034 slik den fremkommer av plankart datert 09.05.2022, samt bestemmelser og planbeskrivelse datert 09.05.2022. Vedtaket gjelder ikke de deler av planen som omhandler akvakulturområde i Breisundet i Helligvær hvor det foreligger innsigelser. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-15 og 11-16, første ledd.
  2. Bystyret vedtar å sende innsigelsene fra Statsforvalteren i Nordland og Fiskeridirektoratet til Kommunal- og distriktsdepartementet dersom mekling ikke fører frem. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 5-6.
  3. Bystyret vedtar å oppheve Kommunedelplan for Tverlandet, planID KDP1 Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-17.
  4. Dersom Bergmesteren ikke gir konsesjon for dolomittutvinning i Kvitberget ved Ljøsenhammeren i Skjerstad, skal området tilbakeføres til LNFR.

Målet med kommuneplanens arealdel er å legge til rette for en arealforvaltning som gir en god, levende og mangfoldig kommune med variert tilbud og mangfoldig bymiljø. Samtidig skal distriktene ha mulighet for utvikling. Planen gir tydelige rammer for de som vil bygge og er et verktøy for god og effektiv saksbehandling i plan- og byggesaker. Planen gir forutsigbarhet i arealforvaltningen for næringslivet og innbyggerne, og bidrar til vekst og verdiskaping.

Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034 er tilgjengelig her.

Det er ikke mulig å klage på vedtak av kommuneplanens arealdel.

Det gjøres oppmerksom på at vedtaket kan gi rett til erstatning eller ekspropriasjon etter plan- og bygningslovens § 15-1.