Bodø kommune har fattet slikt vedtak:

Kommunaldirektøren vedtar å forlenge fristen for forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden fram til og med 30.06.19. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §13-3 Fristforlengelse.

Avgrensning og bakgrunn

Området omfatter sjøarealene øst for grensen til kommunedelplan for Saltstraumen til kommunegrensen mot Fauske og Saltdal kommuner og Misværfjorden. Området avgrenses mot landarealene ved middelvannstand.

Begrunnelsen for innføring av et midlertidig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden er at kommunene Saltdal, Bodø og Fauske har utarbeidet en felles kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden. Denne planen er nå oversendt bystyret/kommunestyrene i de samarbeidende kommunene for sluttbehandling.

For å sikre gode og helhetlige løsninger for området på lang sikt, er det nødvendig at videre ny bruk og utbygging i sjøarealene avventes i påvente av vedtak av en ny felles kommunedelplan for området.

Vedtak kan påklages. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, byplan, postboks 319, 8001 Bodø, innen 25.06.2019.

Sakens dokumenter kan hentes fra menyen på høyre side.