Plan – og miljøutvalget i Bodø kommune har i møte den 21. april 2021 fattet følgende vedtak: 

«Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av reguleringsplan for Tollbugata 9, 11, 12 og 13 og Hundholmen plass (PlanID2015003) med planbestemmelser datert 25.03.2021 og reguleringsplankart datert 21.01.2021. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet.»

Plandokumenter tilhørende saken finnes på www.bodo.kommune.no/planprosesser. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av denne kunngjøringen. Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2017/4337

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling Plan, Jonas Bjørklund på tlf 75555347 eller epost til jonas.bjorklund@bodo.kommune.no