Plan – og miljøutvalget i Bodø kommune har i møte den 26. januar 2022 fattet følgende vedtak:

“Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 PlanID 1043 slik det fremgår av saken. Bestemmelser og plankart vil bli oppdatert i etterkant av vedtaket. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet.”

Plandokumenter tilhørende saken finnes på www.bodo.kommune.no/planprosesser. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottak av denne kunngjøringen. Eventuell klage stilles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Klage merkes med saksnummer 2021/9509

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. Spørsmål om saken kan rettes til saksbehandler på Byutvikling Plan, Jonas Bjørklund på tlf 75555347 eller epost til jonas.bjorklund@bodo.kommune.no