Plan- og miljøutvalget har i møte den 21.4.2021 behandlet følgende sak og fattet slikt vedtak:

Vedtak:

Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av detaljregulering for Kjellmyra, planID 2408 med plankart datert den 25.3.2021 og bestemmelser datert den 25.3.2021.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet.

Hensikten med planendringen er å legge til rette for å snu linje to, samtidig rydder planen opp i en uoversiktlig trafikksituasjon. Fortau mellom snuplass og holdeplass, samt reetablering av fire parkeringsplasser skal opparbeides samtidig som snuplassen.

Eventuelle klager stilles til statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø, eventuell klage merkes med saksnummer 2019/9884. Frist for å klage på vedtaket er 22. mai 2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av eiendom etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Stian Aase, e-post: Stian.aase@bodo.kommune.no.

Saksdokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.