Vedtak:

«Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av reguleringsplan for B14 Oddan, Tverlandet (PlanID 2018008) med plankart datert 15.03.2023 og reguleringsbestemmelser datert 15.03.2023. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd etter delegert myndighet.»

Planendringene øker fleksibiliteten i planen med tanke på boligtyper og plassering av bygg og atkomster. Endringene tilpasser også planen til endringer i kommuneplanens arealdel. Tidligere avsatt boligformål sør for Oddan B14 er endret til formålet landbruk-, natur-, friluftslivs- og reindrift. Det er dermed ikke behov for gjennomgangstrafikk gjennom Oddan B14. I tillegg retter planendringene opp feil og mangler i gjeldende plan, inkludert å regulere inn formål i plankart for teknisk infrastruktur (fortau og gang- og sykkelvei) som var vedtatt gjennom rekkefølgebestemmelsene. Endringene medfører ikke økt antall boenheter, grad av utnytting eller byggehøyder. Endringene er nærmere beskrevet i vedtaket.

Vedtaket kan påklages innen 29. juli 2023.

Eventuell klage rettes til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller via epost til postmottak@bodo.kommune.no merket saksnummer 2023/709.

Eventuelt krav om erstatning og/eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være framsatt innen 3 år fra kunngjøringsdato.

Dokumenter tilhørende saken finnes i menyen til høyre. Under ved bruk av smarttelefon o.l.