Plan – og miljøutvalget i Bodø kommune har i møte den 01. juni 2022 fattet følgende vedtak:

Vedtak: «Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av områderegulering for Hunstad sør del 2, PlanID 2015013 med planbestemmelser datert 08.04.22 og reguleringsplankart datert 09.03.22. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd og delegert myndighet.»

Planendringen legger opp til justering av høydebestemmelsene innenfor 4 av delområdene for å legge til rette for ønsket hustype som tilsvarer den øvrige bebyggelsen. Videre innebærer planendringen at et større delområde deles opp til flere delområder, inkludert innregulering av internvei. I tillegg justeres bestemmelsene om uteoppholdsareal og kyststi, og det legges inn direkteadkomster fra Stabburshaugen. Byggehøyder, utnyttelsesgrad og rammene for tiltaket forandres ikke. Forslagsstiller er Hunstad Sør Utbyggingsselskap, og plankonsulent er Norconsult.  

Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2021/5147. Frist for å klage på vedtaket er 9. juli 2022. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. 

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved jonas.bjorklund@bodo.kommune.no.