Vedtak

«Plan- og miljøutvalget vedtar endringene av områderegulering av ny lufthavn, Bodø, plan-ID 2017017 med plankart datert 29.03.2023, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 12.04.2023. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.»

Planendringen medfører fastsetting av byggegrense i arealplanen. Byggegrensen er basert på kjente tiltak fra Avinors helhetsplan for ny lufthavn, utarbeidet etter vedtatt områderegulering for ny lufthavn. Fastsetting av byggegrense gir forutsigbarhet for fremtidige byggesøknader, der det spesielt må søkes dispensasjon for tiltak i 100-metersbeltet dersom det ikke foreligger en byggegrense i arealplan.

Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no, eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2023/1098. Frist for å klage på vedtaket er 29.05.2023.

Plandokumenter tilhørende saken kan lastes ned på denne siden.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen.

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved kristoffer.seivag@bodo.kommune.no.