Vedtak: 

«Bodø bystyre vedtar endring av detaljregulering for Jensvolldalen slik det er vist på plankart med PlanID 2014015 datert 10.06.21, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 10.06.21 og planbeskrivelse datert 10.06.21.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd»

Hensikten med planen er å legge til rette for en økning av byggehøyder i det nord-østligste byggeområdet fra 4 etasjer til 6 etasjer. Øvrige endringer i planen er etablering av nytt fortau langs den nordligste armen i internveinettet. Forslagsstiller er Jensvoll Eiendom AS og plankonsulent er Norconsult AS.

Eventuell klage stilles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes til postmottak@bodo.kommune.no,

eventuelt til Bodø kommune, postboks 319, 8001 Bodø. Eventuell klage merkes med saksnummer 2020/8330. Frist for å klage på vedtaket er 27.11.2021. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt ovenfor Bodø kommune innen tre år fra denne kunngjøringen. 

Spørsmål angående saken kan rettes til Byutvikling ved Jonas Bjørklund, e-post; jonas.bjorklund@bodo.kommune.no