Vedtak:

Komite for plan, næring og miljø vedtar endringene av Detaljregulering for den gamle svømmehallen, Bodø sentrum, planID 1281 med planbestemmelser datert 20.02.2019. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet.

Endringen er behandlet etter enklere prosess, jf. plan- og bygningslovens § 12-14, andre og tredje ledd.

Endringen av planen legger til rette for at Gimle kan relokaliseres i den gamle svømmehallen. Den planlagte endringen i bruken krever at reguleringsplanen justeres når det gjelder parkeringsbestemmelser og bestemmelser om atkomst og varelevering ved større arrangement. Dessuten medfører endringene justeringer i rekkefølgebestemmelsene i opprinnelig plan.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Bodø kommune, Postboks 319, 8001 Bodø, eller postmottak@bodo.kommune.no merket arkivsak 2017/10261.

Frist for klage er 09.05.2019.

Det opplyses også at eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller innløsning etter samme lovs § 15-2, må sendes Bodø kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Sakens dokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.